تبلیغات
وبلاگ رضا مختاری - آموزش زبان لری

وبلاگ رضا مختاری - آموزش زبان لری

وبلاگ رضا مختاری - آموزش زبان لری

وبلاگ رضا مختاری

برای دیدن آموزش زبان لری به ادامه مطالب مراجعه نمایید


دستور زبان لری 
نکته های مربوط به دستور زبان(گویش) لری 
هفت نکته مهم زیر برای شناختن ترکیب کلمات لری کمک خواهد کرد:
۱- حرف “ب” اگر بصورت ساکن بعد از “الف” در کلمات چند حرفی بیاید در لری تبدیل به “واو” می شود: خواب = خو ، آسیاب= آسیو 
۲-کلمات دو حرفی ای که حرف آخرشان “ب” باشد در لری به “واو” مبدل می شوند: شب= شو ، لب= لو، تب= تو، 
۳- غالبا دو حرف “الف و نون” آخرکلمات فارسی در لری تبدیل به یک حرف “واو” می شوند: نان= نو، جان= جو، ران= رو، خان= خو
۴- کلمات فارسی ای که به “الف و میم” ختم می شوند در گویش لری حرف “الف” آنها به “واو” مبدل می شود: شام= شوم، جام= جوم، پیغام= پیغوم
۵- اغلب کلمات فارسی که با حرف”خ” شروع می شوند در لری حرف “خ” آنها به “ح” تبدیل می گردد: خوردن= حردن ، خواسته = حاسه، خانه= حونه
۶-کلمات فارسی ای که اخرشان به سه حرف”انه-الف،نون،ه” ختم شود در لری “الف” انها به “واو” تبدیل می شود تا نشانه ضمه بدون اشباح باشد: دانه= دونه، لانه= لونه، شانه= شونه 
۷- کلماتی که به دو حرف “الف و واو” ختم می شوند در لری “الف” آنها حذف می شود: گاو= گو، ناو= نو 
ضمایرلری

من —- مه —-me 
تو —- تو —-to 
او —- او —-oo 
ما —- ایما— ima 
شما —- شما —shema
آنها —اونو—oono مرا —- منه—- mene 
ترا —- تنه—-tone
اورا—-اونه—- oone 
مارا—-ایمانه—imane 
شمارا—-شمانه—shemane
آنهارا–اونونو—oonone
به من —- وم —- vem
به تو —- وت —- vet
به او —- وش —-vesh 
به ما —- ومو— vemo 
به شما —- وشما —shema
به آنها —وشو—vesho بامن —- وام —-vam 
باتو —- وات —-vat 
بااو —- واش —-vash 
باما —- وامو— vamo 
باشما —- واشما —shema
باآنها —وااونو—oono 

فارسی گفتش لری 
خوراک- دم پخت Ash آش 
آسیاب -آسیا Asiy-Aow آسیاو 
// asiy-Aow اسیآو 
آرام Arem آرم 
شکم eshkam اشکم 
اقبال baxt بخت 
اشک aser اسر 
خارپشت ZeZO ژژو 
پارسال pAr پار 
پرچین parchi پرچی 
پادشاه pAteshA پاتشاه 
پریروز pariyr پریر 
خورشید xvar خور 
خواهر xo-ar خور 
درخت dAr دار 
عقاب dAl دال 
دوشیدن doxteh دوخته 
عدد 2 du دو 
جنگل -درختان انبوه razou رزو 
بی پوشش -عریان rout روت 
// riyt ریت 
زن Zan ژن 
سهمیه – ترس sam سم 
سرخ sour سور 
عدد 6 shash شش 
کنار-زیربغل kash کش 
گرد-غبار gart گرت 
گردش gasht گشت 
تپه gar گر 
نوعی طالبی garmak گرمک 
عقده – گره ge-rye گری 
حفره -دره gour گور 
عریان – لخت lutak لوتک 
باد vAy وای 
شوهر mira میره 
// mirak میرک 
درخت مورد mort مورت 
پرییدن – پرش vAz واز 
تن – سینه – کنار- بر var ور 
بره vark ورک 
خاطر – یاد viyr ویر 
گراز ve-rAz وراز 
عدد 1000 hazAr هزار 
عادت – خوی houk هوک 
هست hiy هی 
گذاشتن hiyshteh هیشته 
عدد 1 yak یک

دآ= مادر/ بووَ=پدر/ برآ=برادر/ می می= عمه/ پت= بینی/ کِلِک=انگشت/ می= مو/ قُل=مچ پا تا انگشتان پا/ مِل=گردن/ کوک=کمر/ گیع= شکم/ سی=برای/ دِ= داخل/ اِزگِل= زغال/ چیا- چغا= تپه/ ژُ= درد/ برخی کلمات در زبان لری بختیاری و ترجمه به فارسی: دا=مادر/ بَوِ،بُوِ،بوو=بابا/ برار،گَگِ،گو=برادر/ کچی=عمه/ نِفت،پِت=بینی/ کِلِک،کِلِیچ=انگشت/ پَل=مو/ قُل=مچ پا تا انگشتان پا/ مل=گردن/ قَد=کمر/ گَدِ،اشکم=شکم/ سی=برای/ مِن،مین=داخل/ اَنگِشت=زغال/ چغا=تپه/ زنشت=درد/

 • شوصو: صبح
 • شوصوگو: صبحگاه
 • افتاوزنو: طلوع خورشید
 • ورزظور/ ظوراور: پیش از ظهر
 • ظور/ نیمه رو: ظهر
 • ظورادما : بعدازظهر
 • ایواره: غروبگاه
 • افتاونشینو: مغرب
 • شو: شب
 • شوگار: درازای شب، شب هنگام
 • نصمه شو: نیمه شب
 • زوسرو: سحرگاه

مثــــال:

کی د خاو می وریسی (وریسی)؟ ورز افتاوزنو/شوصو زی

کی از خواب بیدار می شوی؟ قبل از طلوع/ صبح زود

کی مئری (روئی) حونه کچی زات:ایواره

کی میری خونه عمه زاده ات، عصری دیروقت

کی د حونه ش میایی (یائی) وادما؟ نصمه شو

کی از خونه اش برمی گردی؟ نصفه شب

کُرت ایمرو کی میره (روئه) سر درس ؟ ظورادماییه ایمرو

پسرت امروز کی میره مدرسه؟ امروز شیفت بعدازظهره

سلام، چی میکی/ کنی : سلام چه خبرا؟

حالت خوئه؟ حالت خوبه؟

فراقتی؟ سلامتی

دیارت نی کم پیدایی

بییه وه آساره قوس: شدی مثل ستاره سهیل

تنت آزا با / سلامت بویی : سلامت باشی

دست آزا/ دست درد نکه: دستت درد نکنه

منت بارتیم : ممنونیم

خدا وا دیار ت ( دیار سرت) با: خدا نگهدار

تمارزو دیین ریتیم: آرزومند دیدار روی توایم

ری تیام/ ری چشیام: به روی چشم
تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1396 | 08:35 ق.ظ | نویسنده : رضا مختاری | نظرات
.: ساخت رضا مختاری:.